TRAO ĐỔI XUNG QUANH VẤN ĐỀ CHÂN QUỸ CỦA HỘI

TRAO ĐỔI XUNG QUANH VẤN ĐỀ CHÂN QUỸ CỦA HỘI

     Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 về Nghĩa vụ của hội viên trong chương III HỘI VIÊN  Điều lệ Hội Thơ Đường luật Việt Nam (Khóa III) thì hội viên có nghiã vụ ”Đóng chân quỹ, hội phí và các nghĩa vụ tài chính theo quy định”. Trong Điều lệ của Hội năm 2012 cũng nêu rõ như vậy.

Quy chế về Quản lí, sử dụng tài chính, tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HTĐ ngày 3/9/2020 của ban Chấp hành quy định rõ tại khoản 6 Điều 6, chương III HỘI CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH  đã nêu:Khi hội viên qua đời hoặc chấm dứt sinh hoạt, Hội cơ sở rà soát lại danh sách đã nộp chân quỹ lên Hội, sau đó chi trả chân quỹ cho hội viên hoặc gia đình hội viên rồi trừ vào nộp hội phí hàng năm, báo cáo danh sách về Hội”. Quy định này là sự kế thừa hướng dẫn từ sau Đại hội II (3/2011) mà Văn phòng  và  Kế toán Khóa II đã thực hiện từ năm 2012 dến nay.  Sau Đại hội III (6/2020) nội dung này Ban Chấp hành chỉ hướng dẫn lại  quy định trước đây như Bản Quy chế hiện hành. Được biết, Văn phòng Hội do ông Nguyễn Đức Hùng phụ trách và bà Nguyễn Thị Kim Tuyên, Kế toán đã thực hiện theo nếp đó trong những năm 2012 đên 2019. Việc đòi trả lại chân quỹ (nếu có) cho hội viên được thực hiện hàng năm chứ không theo nhiệm kì hay thực hiện một cục 10 năm hay 15 năm,v.v…

Gần đây, có ông Chủ tịch một Chi hội gọi điện cho Thường trực xin giải thể đơn vị (vì còn ít hội viên hoạt động), thông báo đòi lại chân quỹ đã nộp từ năm 2005 (khi còn là Câu lạc bộ UNESCO Thơ Đường Việt Nam) là không có cơ sở, bởi từ năm 2005 đến đến năm 2010, Câu lạc bộ do Nhà thơ Hoài Yên, kế tiếp là nhà thơ Huy Đài phụ trách đến tháng 3/2011 quỹ Câu lạc bộ bị âm hơn 5 triệu đồng. Ban Chấp hành khóa II không được bàn giao một đồng quỹ nào từ Câu lạc bộ, không có danh sách hội viên của chi hội đó nộp chân quỹ từ năm 2005.

Từ sau Đại hội II, vấn đề chân quỹ được quy định trong Điều lệ mới và Ban Chấp hành dã hướng dẫn cụ thể việc thu, chi chân quỹ đúng như quy định lại trong Quy chế nêu trên. Như vậy, vấn đề chân quỹ liên quan đến “hội viên qua đời hoặc chấm dứt sinh hoạt” được giải quyết năm nào dứt điểm năm ấy chứ không thể tồn đọng sau 15 năm như đòi hỏi của một chi hội gần đây. Trong trường hợp Hội cơ sở có hội viên qua đời hay chấm dứt sinh hoạt không được trả lại chân quỹ ngay trong năm đó là trách nhiệm của Ban lãnh đạo Hội cơ sở chứ không thuộc trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật Việt Nam.

BAN THƯỜNG VỤ HÔI THƠ ĐƯƠNG LUẬT VIỆT NAM