THƯỢNG SƠN CỦA NGUYỄN XUÂN THẠC- CHI HỘI PHỦ QUỐC, HÀ NỘI

THƯỢNG SƠN

Trèo lên “chín bậc” thấy còn dài
Nghỉ chút toan thêm đã mệt nhoài
Lùi lại không đành theo đuối sức
Cố thêm nhễ nhoại bở hơi tai
Trời sinh ngọn núi lòng ao ước
Đất hóa hang sâu dạ cố nài
Có tuổi bây giờ sao tiếc thế
Leo lên hết lực bỏ thì hoài ./.

Trường Xuân ( Bút danh của Nguyễn Xuân Thạc)