Thông báo về việc nộp danh sách hội viên và nộp hội phí

Thông báo về việc nộp danh sách hội viên và hội phí năm 2020

Kính gửi: các hội cơ sở và các Chi hội toàn quốc

  • Căn cứ điều lệ của Hội thơ Đường luật Việt Nam năm 2020
  • Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các quyết định của BCH Hội thơ Đường luật Việt Nam
  • Ban thường vụ họp ngày 03 tháng 9 năm 2020 để triển khai công việc

Văn phòng Hội xin thông báo:

1/ Các Hội cơ sở, các Chi hội chưa nộp danh sách hội viên, gửi danh sách hội viên của chi hội mình theo biểu mẫu vào địa chỉ email: dinhvanquyxd@gmail.com

2/ Các Hội cơ sở, các Chi hội chưa nộp hội phí năm 2020, nộp hội phí vào tài khoản của Hội    Số TK: 17757431945 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội (SCB) Chủ tài khoản: Kim Quốc Hoa

Đề nghị các Hội cơ sở, các Chị hội khẩn trương nộp danh sách hội viên và hội phí nói trên.

Xin trân trọng cảm ơn .

 

TM BAN THƯỜNG VỤ HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đinh Văn Quý