THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

THÔNG BÁO

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2020

 

Kính gửi:             CÁC HỘI CƠ SỞ TRỰC THUỘC!

 

– Căn cứ Điều lệ Hội năm 2020, Quy chế Thi đua – Khen thưởng ( ban hành theo Quyết

định số 46/QĐ-HTĐ ngày 03/9/2020 của Ban Chấp hành) và Nghị quyết Hội nghị Ban

Thường vụ lần thứ nhất ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Hội xin thông báo:

  1. Các Hội cơ sở trực thuộc tiến hành bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

  1. Lập danh sách đề nghị các mức khen thưởng:
  2. Bằng khen của Viện Nghiện cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cho tập thể

và cá nhân có thành tích xuất sắc, toàn diện. Đối với cá nhân (không quá 5% trong

tổng số hội viên).

  1. Giấy khen của Ban Chấp hành Hội cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với

cá nhân không quá 10% tổng số hội viên.

  1. Danh sách đề nghị khen thưởng cần ghi rõ:

– Đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen phải có bản thành tích do BCH

Hội cơ sở xác nhận kèm theo biên bản đề nghị. Các cá nhân nêu rõ họ và tên, chức

vụ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH hay hội viên), năm sinh, địa chỉ cụ thể.

– Đối với tập thể, cá nhân đề nghị BCH Hội tặng Giấy khen Hội cơ sở lập danh sách

ghi rõ như đề nghi tặng Bằng khen, mỗi cá nhân tóm tắt năm, bảy dòng nhận xét;

(Rút kinh nghiệm các năm trước có một số trường hợp làm đi làm lại Bằng khen, Giấy khen, đề

nghị cần ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, nhất là họ và tên, chức vụ, tên Hội cơ

sở,v.v…)

  1. Thời gian: Gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng (Trưởng ban Nguyễn Quang

Chính) trước ngày 30/11/2020  qua hộp thư điện tử Email:

chinhquangnguyen1952@gmail.com       và số Điện thoại:    0396 222 368.  ( Hoặc gửi qua đường Bưu điện).

Lưu ý: Hội cơ sở nào tổ chức Đại hội hoặc Kỉ niệm 5 năm, 10 năm, 15 năm,v.v… ngày

thành lập có thể gửi về trước ngày 30/11/2020 để Ban Thường vụ Hội xét duyệt kịp thời.

  1. Việc đề nghị khen thưởng cần bảo đảm tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, công

băng, chính xác và do BCH Hội cơ sở chịu trách nhiệm xét duyệt.

 

TM / BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Nguyễn Quang Chính