QUYẾT ĐỊNH KHÔNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI NĂM 2021 Ở THÁI NGUYÊN

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG TỔ CHỨC
NGÀY HỘI NĂM 2021 Ở THÁI NGUYÊN

Ngày 23/10/20290, Ban Thường vụ Hội họp bất thường tại Hà Nội bàn nhiều nội dung, công việc quan trọng, trong đó có việc không tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 tại tỉnh Thái Nguyên.
Về việc này, ngày 24/10/2020, Hội ban hành công văn số 57/TB-HTĐ do Chủ tịch Kim Quốc Hoa kí gửi Các Hội cơ sở thông báo như sau:

“ Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2020-2025 và chương trình tổ chức Ngày hội thường niên, năm 2021 Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 sẽ tiến hành tại tỉnh Thái Nguyên. Theo thông báo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong quý III năm 2020, Ban Thường vụ Hội đã về thành phố Thái Nguyên làm việc vởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chi hội thơ Đường luật Thái Nguyên, thống nhất về kế hoạch, thời gian và phương thước thực hiện. BCH Hội Thơ Đường luật Việt Nam cũng đã có thông báo dự kiến và phát động sáng tác để xuất bản tập thơ “Về với Thủ độ Gió Ngàn” được các Hội cơ sở và đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng.

Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi cho BCH Hội công văn số 3594/UBND-KGVX phúc đáp việc xin ý kiến tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15, có nêu “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tạm dừng hoặc không tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao lớn trong đó có cả các hoạt động do tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức.
Do vậy, tỉnh Thái Nguyên thống nhất không đăng cai tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 vào đầu năm 2021để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả”

Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Hội họp bàn đã thống nhất dừng việc chuẩn bị Tổ chức Ngày hội toàn quốc ở tỉnh Thái Nguyên, không xuất bản tập thơ “Về với Thủ đô Gió Ngàn “ như dự định. Các tác giả đã gửi tác phẩm về Ban biên tập sẽ được chọn sử dụng vào Trang điện tử “thoduongluatvietnam”, in các tập chuyên san định kì hoặc ấn phẩm khác.

Khi có cơ hội thuận lợi, phù hợp hoàn cảnh, Ban Chấp hành sẽ chủ trương tổ chức lễ hội và thông báo sớm đến Hội cơ sở biết để triển khai”.