NHỚ CHUYỆN XƯA CỦA TRUNG NGÔN

NHỚ CHUYỆN XƯA

Đổng Trác gian manh đã hết thời
Chẳng còn quyền chức để ăn chơi
Tung hoành ngang dọc coi khinh chúa
Ra Bắc vào Nam thét dọa người
Chỉ bởi tham tiền đành chịu nhục
Vì chưng mê gái phải đi toi
Tấm bia nhơ nhuốc còn truyền miệng
Xuống tận âm ti – Thật đáng đời!

Trung Ngôn – 12/6/2020

Hình ảnh mãnh tướng Đổng Trác

Trong hình ảnh có thể có: 1 người