MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH HỘI VIÊN CỦA HỘI CƠ SỞ

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH HỘI VIÊN CỦA HỘI CƠ SỞ

 

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

HỘI, CHI HỘI…..

DANH SÁCH HỘI VIÊN

 

STT

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

NĂM VÀO HỘI

 

GHI CHÚ

Email ( Nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M   BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

( Họ và tên)

  • Yêu cầu các Hội Cơ sở khẩn trương báo cáo Danh sách Hội viên của Hội mình theo mẫu trên và gửi Email về 2 địa chỉ;
    chinhquangnguyen1952@gmail.com
    dinhvanquyxd@gmail.com

T/L  CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Chính