HỌA THƠ CỤ NGÔ LINH – XỨ ĐOÀI

HỌA THƠ CỤ NGÔ LINH – XỨ ĐOÀI

 

NÓI KHOÁC

(Bài xướng)

 

Làm cha ông Phủ, chú ông Nghè
Nói khoác cho trời với đất nghe
Sức khỏe: Hạng Vương – Cho một búng!
Cờ cao: Đế Thích – Chấp đôi xe!
Nhảy tùm xuống biển lôi tàu lại
Chạy tót lên non cõng hổ về
Bữa nọ ra chơi miền hải đảo
Một đàn Tiên nữ phải lòng mê.

                                  Ngô Linh

 

THÁNH  NỔ

(Bài họa)

 

Chấp chi cậu Cử với anh Nghè

Thánh nổ muôn vùng khiếp phải nghe

Mưu lược Khổng Minh còn sặc khói

Vi hành Thái Bảo vẫn theo xe*

Bay vào vũ trụ gom sao lại

Lội xuống long cung bắt Nguyệt về

Đã tính trầu cau nhằm đất Trữ ** …

Tây Thi Đắc Kỷ thảy đều mê.

                                 HV 16/08/2020

*Thần hành Thái Bảo nhân vật  trong truyện Thủy Hử có phép ngày đi ngàn dặm

** Thôn Trữ La là nơi ở của Tây Thi