Nhân vật sự kiện

Tâm sự về tập thơ “Giai phẩm 90 nữ thi nhân”

PHẦN TÂM SỰ MẤY LỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SỰ TUYỂN CHỌN TẬP THƠ “GIAI PHẨM 90 NỮ THI NHÂN” Tôi thấy từ NHIỀU TRĂM NĂM VỀ TRƯỚC, trong Việt Nam Văn học sử nước nhà chưa hề có một thi tập nào dành …

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2020   Kính gửi:             CÁC HỘI CƠ SỞ TRỰC THUỘC!   - Căn cứ Điều …

THÔNG BÁO MỚI

Số: 46 / TB – HTĐ Hà Nội ngày 04 tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI THỎ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM Về việc sáng tác cho tập “ Về với thủ đô gió ngàn “ Kính gửi: Các Hội cơ sở toàn …

BAN THƯỜNG VỤ HỌP NGÀY 03/9/2020

Ngày 03/9/2020 Ban Thường Vụ Hội Thơ Đường luật Việt Nam đã họp tại số 59 Phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành họp để quyết sách Kế hoạch hoạt động của Hội từ nay đến năm 2025 gồm những …

THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP

  THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM –  Kính gửi các ông bà Chủ tịch các Hội cơ sở! Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội, nay chúng tôi xin được thông báo đến Đơn vị ta …

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH, BAN THƯỜNG VỤ

VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHAT HUY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN HÓA DÂN TỘC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc HỘI THƠ …

MỘT SỐ YÊU CẦU HỘI CƠ SỞ CẦN THỰC HIỆN

MỘT SỐ YÊU CẦU HỘI CƠ SỞ CẦN THỰC HIỆN 1. Phổ biến kết quả Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2020 -2025 cho hội viên biết, đồng thời triển khai thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội; 2. …