BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

(Khóa III, nhiệm kì 2020 – 2025)

Chủ tịch
Kim Quốc Hoa

PCT
Hồ Văn Chi

PCT Thường trực
Nguyễn Xuân Lộc

PCT
Nguyễn Hữu Sơn

PCT
Nguyễn Văn Thụ

Uỷ viên Thường vụ
Nguyễn Quang Chính Uỷ viên Thường vụ
Đỗ Thành Hưng

Uỷ viên Thường vụ
Nguyễn Quang Khải Ủy viên Thường vụ
Đinh Văn Quý

Uy viên
Trần Minh Ân

Uỷ viên
Nguyễn Văn Báu Uỷ viên
Lê Duy Dưỡng

Ủy viên
Nguyễn Công Đức

Trang 2: BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ủy viên
Bùi Ngọc Hà

Uỷ viên
Trần Thị Hiền

Ủy viên
Nguyễn Công Lý

Uỷ viên
Nguyễn Nhật Minh

Ủy viên
Nguyễn Thị Minh

Ủy viên
Nguyễn Hải Ninh

Uỷ viên
Lê Ngọc Thạc

Ủy viên
Phạm Thị Tuyết

Ảnh: Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật Việt Nam nhiệm kì III (2020 – 2025)