DANH SÁCH BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Chủ Tịch Kim Quốc Hoa

Phó Chủ tịch

Hồ Văn Chi

PCT Thường Trực

Nguyễn Xuân Lộc

Phó Chủ tịch

   Nguyễn Hữu Sơn

 

 

 

 

Phó Chủ Tịch

Nguyễn Văn Thụ

 

 

 

 

 

Ủy Viên Ban Thường Vụ

Nguyễn Quang Chính

Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Quang Khải

Ủy viên Ban Thường vụ

Đỗ Thành Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ

Đinh Văn Quý

 

Ủy viên BCH

Trần Minh Ân

Ủy Viên BCH

Lê Duy Dưỡng

 

 

Ủy viên BCH

Nguyễn Công Lý

 

 

Ủy viên BCH

Nguyễn Công Đức

 

Ủy viên BCH

Nguyễn Nhật Minh

Ủy viên BCH

Lê Ngọc Thạc

 

Ủy viên BCH

Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên BCH

Nguyễn Văn Báu

Ủy viên BCH

Bùi Ngọc Hà

 

Ủy viên BCH

Nguyễn Thị Minh

 

 

Ủy viên BCH

Trần Thị Hiền

 

 

Ủy viên BCH

Phạm Thị Tuyết