CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI III THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

KIM cổ tình dân những thiết tha

Luật Đường Việt hóa rộ muôn nhà

Đông đoài tụ họp tao đàn một

Nam bắc hướng về Đại hội Ba

Văn hóa QUỐC gia đang vỗ cánh

Văn minh nhân loại vẫn vươn đà

Làm giàu văn học cho dân tộc

Truyền thống thơ Đường tựa gấm HOA !

Ngày 26/6/2020 – Trần Ngọc Đổng